1.ÜLDSÄTTED

1.1.Mittetulundusühingu nimetus.

Mittetulundusühingu nimetus on: Eesti-Vene Ettevõtjate Koda (edaspidi tekstis — Koda).

1.2. Koja asukoht.

Koja asukoht on: Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Koja mõiste.

Koda on juriidiliste isikute vabatahtlik mittetulundusühing.

1.4. Koja õigusvõime.

1.4.1. Koda on Eesti Vabariigi mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud iseseisev juriidiline isik.
1.4.2. Kojal on nimetus, vara, panga arveldusarve, eelarve, sümboolika, pitsat, templid ning muud juriidilise isiku tunnused.

1.5. Koja eesmärgid.

Koja põhieesmärgid on:
1.5.1. osutada igakülgset kaasabi Koja liikmete ettevõtlustegevuse kujundamiseks, arendamiseks, täiustamiseks, koordineerimiseks ja koopereerumiseks, tagada selle tegevuse informatsiooniline ja õiguslik abi;
1.5.2. toetada ettevõtlust informatsiooniliselt, õiguslikult, materiaalselt ja muul seaduslikul viisil;
aidata kaasa Eesti Vabariigi ettevõtluse infrastruktuuride moodustamisele ja arendamisele;
1.5.3. aidata kaasa Eesti ühiskonna erinevaid rahvusgruppe esindavate äriringkondade jõupingutustele arendada ettevõtlust konkreetses Eesti majandussituatsioonis;
1.5.4. arendada ja koordineerida igakülgselt Koja liikmete ning Eesti Vabariigi riigivõimuorganite, ministeeriumite ja ametite, kohalike omavalitsuste, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, ettevõtja infrastruktuuride ja muude õigussubjektide vahelist koostööd;
1.5.5. osaleda ettevõtjaklassi majandus-, ühiskonna- ning muude formeerimise ja arengu tingimuste normatiiv-õiguslikus korraldamises; töötada välja Eestis eksisteeriva majandussituatsiooni parandamisele suunatud konkreetseid ettepanekuid ja projekte ning esitada neid Eesti Vabariigi  võimu- ja haldusorganitesse;
1.5.6. osutada igakülgset kaasabi Eesti äriringkondade majandus- ja sotsiaalhuvide konsolideerimisele;
1.5.7. aidata kaasa majandusvaldkonna teadus- ja rakendusuuringute teostamisele, samuti ettevõtluse ja selle õigusliku reguleerimise korraldamisele ning arendamisele;
1.5.8. osutada kaasabi siseriikliku- ja rahvusvahelise koostöö laiendamisele majandus-, finants- ja ärivaldkondades;
1.5.9. tutvustada Eesti ettevõtlus- ja majandustraditsioone ning -saavutusi Eesti, Vene ja rahvusvahelisele üldsusele;
1.5.10. tutvustada Koja liikmetele rahvuslikke ja välismaiseid kogemusi majanduses, ärinduses, kaadri väljaõppes ning oskusspetsialistide ja professionaalide koolitamises;
1.5.11. kaasata Eesti ühiskonda integreerumisse mittepõlisrahvuste esindajaid;
1.5.12.  luua Koja liikmetele majandus-, organisatsioonilisi- ja muid liikmete tegevust soodustavaid süsteeme;
1.5.13. kaitsta Koja liikmete individuaalseid õigusi organisatsiooniliselt ja õiguslikult;
1.5.14. kaitsta üldtunnustatud ärieetika põhimõtteid organisatsiooniliselt ja õiguslikult;
1.5.15. tagada ja korraldada Koja liikmete õiguslike huvide kaitsmine Eesti Vabariigi kohalikes omavalitsustes, riigivõimu- ja haldusorganites;
1.5.16. soodustada Eesti ja Venemaa ettevõtjate vahelist koostööd ja koopereerumist; tagada organisatsioonilised ja informatsioonilised vahendid Eesti kaupade ja teenuste Vene turule minemiseks ning Vene kaupade ja teenuste Eesti turule tulemiseks.

2. KOJA MAJANDUSTEGEVUS

2.1. Majandustegevuse üldpõhimõtted.

2.1.1. Koja kui mittetulundusühingu põhitegevuse eesmärk, ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
2.1.2. Koja tulusid võib kasutada ainult tema põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
2.1.3. Koda ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

2.2. Õigusvõime.

2.2.1. Koda võib vallata ruume ja muud kinnisvara, transpordivahendeid, inventari, seadmeid, teisi ainevahendeid, varalisi õigusi ja võib neid käsutada Eesti Vabariigi seadusandluse, käesoleva põhikirja ja Koja liikmete üldkoosolekul määratud korras.
2.2.2. Kojal on õigus oma nimel sõlmida juriidiliste- ja eraisikutega vastavaid majanduslepinguid (rendi-, laenu-, töövõtu-, esindus-, ostu-müügi jt.), mis on Koja tegevuseks vajalikud ning ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega.
2.2.3. Koda võib astuda Eesti Vabariigis ja välisriikide territooriumil õigussuhetesse teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega, arendada nendega võrdõiguslike ja vastastikku kasulikke partnersidemeid, osaleda siseriiklikel ja rahvusvahelistel sümpoosiumitel, näitustel ja teistel üritustel, võib kuuluda rahva- ja rahvusvaheliste äri- ja mittetulundusühingute koosseisu.

2.3. Osakonnad.

2.3.1. Kojal võivad olla territoriaalsed ja funktsionaalsed osakonnad, mille eesmärk on Koja eesmärkide ja operatiivsete otsuste ellu viimine.
2.3.2. Koja osakonnad ei ole iseseisvad juriidilised isikud.
2.3.3. Koja osakondi moodustatakse juhatuse otsuste alusel ning nendest lähtudes. Osakondade tegevust juhendab ning teostab selle tegevuse üle igapäevast kontrolli Koja juhatus Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud korras.

2.4. Majandusaasta.

Koja majandusaasta algab kalendriaasta 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2.5. Raamatupidamine.

Koja juhatus tagab raamatupidamisarvestuse korraldamise ja pidamise vastavalt Raamatupidamise seadusele ning selle alusel ja selle täitmiseks väljaantavate normatiivaktidele vastavalt.

2.6. Aruandlus.

2.6.1. Koja juhatus koostab kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu majandusaasta- ja raamatupidamisaruanded (bilanss) ja esitab need Koja liikmete üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2.6.2. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

3. KOJA LIIKMED

3.1. Koja liikmed.

3.1.1. Koja liikmeks võib olla iga juriidiline isik:
3.1.1.1. kes on õiguslikel alustel registreeritud Eesti Vabariigis, Vene Föderatsioonis või teises riigis;
3.1.1.2. kellel ei ole äritegevuskeeldu või kelle õigusvõime ei ole muul seaduslikul viisil piiratud;
3.1.1.3. kes toetab Koja eesmärke ja tunnustab tema põhikirja;
3.1.1.4. kes oma tegevuses järgib üldtunnustatud moraal-eetilisi norme ja reegleid, äri- ja ettevõtlustegevuse häid kombeid.
3.1.2. Koja liikmeks olek on vabatahtlik ja avalik.
3.1.3. Koja liikmed jagunevad täisliikmeteks ja assotsieerunud liikmeteks. Koja assotsieerunud liikmel on õigus osaleda Koja üldkoosolekul, kuid puudub hääleõigus ja tema esindaja ei saa olla valitud Koja juhtimisorganitesse. Kõiges muus assotsieerunud liiget käsitletakse võrdsel alusel täisliikmega.
3.1.4. Koja assotsieerunud liige võib igal ajal saada täisliikmeks, esitades Koja juhatusele vastava avalduse ning tasudes ühekordse lisatasu, mille moodustab assotsieerunud liikme ja täisliikme iga-aastase liikmemaksu vahe.
3.1.5. Koja täisliige võib taotleda assotsieerunud liikme staatust astudes välja Koja liikmeskonnast; Koja assotsieerunud liikmeks astudes tuleb tasuda vastav sisseastumistasu.
3.1.6. Koja kui juriidilise isiku eelduseks on vähemalt kahe liikme olemasolu.
3.1.7. Koja liikmete arvestust korraldab juhatus.

3.2. Liikmemaksud.

3.2.1. Koja liikmed on kohustatud tasuma liikmemaksu.
3.2.2. Liikmemaksudest moodustatakse Koja põhi- ja käibevahendeid, mida võib kasutada (kulutada) ainult Koja eesmärkide saavutamiseks. Liikmemaksude kasutamine muudeks otstarveteks on keelatud.
3.2.3. Liikmemaksu suurused, maksmise korra ja tähtajad kinnitab Koja üldkoosolek oma otsusega. Liikmemaksude tasumine toimub kvartalite kaupa Koja poolt esitatud arvete alusel.
3.2.4. Liikmemaksu võib tasuda nii rahaliselt kui ka varaliselt.
3.2.5. Rahalised liikmemaksud kantakse üle Koja arveldusarvele pangas või makstakse sularahas Koja kassasse.
3.2.6. Koja valdusesse liikmemaksuna üleantava vara hindamist, vastuvõtu ja arvestust korraldab Koja juhatus.

3.3. Koja liikmete kohustused.

3.3.1. Koja liikmetel on varalised ja mittevaralised kohustused.
3.3.2. Varalised kohustused:
3.3.2.1. tasuda liikmemaksu õigeaegselt ja täielikult.
3.3.2.2. aidata kaasa Koja materiaalse baasi (vara) moodustamisele varaliste sissemaksete, annetuste, sponsorlus- ning muude eraldiste kujul.
3.3.2.3. loobuda õigustest varale, mis antakse üle Koja omandisse.
3.3.3. Mittevaralised kohustused:
3.3.3.1. järgida kõrvalekaldumatult Eesti Vabariigi ja nende riikide, kelle ettevõtjastruktuuridega Koda ja tema üksikud liikmed peavad ärisidemeid, nõudmisi, käesolevas põhikirjas sätestatut ning häid ettevõtjatavasid.
3.3.3.2. osaleda aktiivselt Koja töös, osutada igakülgset abi Koja eesmärkide saavutamiseks.
3.3.3.3. teha praktilisi ettepanekuid, mis on suunatud Koja töö täiustamiseks ning tema ärimõjuvõimu tõstmiseks.
3.3.3.4. kaasata uusi liikmeid Eesti, Vene ja muude riikide ettevõtjate seast.
3.3.3.5. täiustada Koja tegevuse õiguskultuuri; osaleda ettevõtluse, Koja ning tema üksikliikmete huvide kaitsele orienteeritud õigusloomises.

3.4. Koja liikmete vastuvõtt.

3.4.1. Koja liikmeks võetakse vastu liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel Koja juhatuse otsusega.
3.4.2. Koja liikmeks vastuvõtmise otsus on jõustunud, kui selle poolt hääletas vähemalt pool juhatuse liikmetest.

3.5. Liikmelisuse mitteüleantavus.

3.5.1. Koja liikmelisust ja tema liikmete õigusi ei saa üle anda ega pärandada.
3.5.2 Juriidilisest isikust liikme lõpetamise, ühinemise või jagunemise korral tema liikmeõigused lõppevad Koja Juhatuse otsusega.
3.5.3. Koja liikme ümberkujundamisel seaduses määratud viisil tema liikmelisus säilib.

3.6. Koja liikmeskonnast väljaastumine.

3.6.1. Koja liikmel on õigus Koja koosseisust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
3.6.2. Etteteatamistähtaeg väljaastumise korral on üks kuu; Koja liige saab Koja koosseisust välja astuda pärast ühekuulise etteteatamistähtaja möödumist.

3.7. Koja liikmeskonnast väljaheitmine.

3.7.1. Koja liikmeskonnast väljaheitmise üle otsustab juhatus.
3.7.2. Liikme võib Koja koosseisust välja heita Koja põhikirja sätete mittejärgmise korral või Koja olulise kahjustamise tõttu.
3.7.3. Koja liikme väljaheitmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole juhatuse liikmetest.

3.8. Liikmelisuse lõppemise tagajärjed.

3.8.1. Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta kestel, peab liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
3.8.2. Isikul, kelle liikmelisus Kojas on lõppenud, ei ole õigusi üleantud varale.

4. KOJA JUHTIMINE

4.1. Üldkoosolek.

4.1.1. Koja kõrgeim organ on tema liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.
4.1.2. Üldkoosolekust võivad osa võtta kõik Koja liikmed, kelle õigusvõime ei ole piiratud või seadusandlusega ettenähtud korras lõpetatud.
4.1.3. Üldkoosolek võib otsustada kõiki Koja tegevuse ja juhtimise küsimusi.
4.1.4. Koja liiget Koja liikmete üldkoosolekul esindab konkreetne füüsiline isik. Esindust teostatakse kirjaliku volituse alusel, mis on Koja liikme poolt esitatud vastavalt tema põhikirjale.

4.2. Üldkoosoleku pädevus.

Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvad:

4.2.1. Koja põhikirja muutmine;
4.2.2. Koja eesmärkide muutmine;
4.2.3. Koja juhatuse liikmete määramine ja tagasi kutsumine;
4.2.4. Koja põhikirjaga ettenähtud teiste organite liikmete valimine ja tagasikutsumine,
4.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Koja esindaja määramine;
4.2.6. Koja finants-majandustegevuse aastaaruande kinnitamine;
4.2.7. sisseastumis- ja liikmemaksude määrade ja tasumise tähtaegade kinnitamine;
4.2.8. Koja ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise küsimuste lahendamine;
4.2.9. likvideerimiskomisjoni arvestuse ja koosseisu määramine;
4.2.10. Koja tegevuse lõppemisel, allesjäänud vara jaotamiseks usaldusisikute määramine;
4.2.11. Koja juhatuse, teiste organite liikmetele töötasu suuruse ja selle maksmise korra määramine ning muutmine;
4.2.12. muude seadusandlusega või käesoleva põhikirjaga mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumine.

4.3.1. Koja liikmete üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
4.3.2. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku seaduses või põhikirjas ettenähtud juhtudel, samuti siis, kui seda nõuavad Koja huvid.
4.3.3. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja kokkukutsumise vajadust põhjendades, vähemalt 1/10 Koja liikmetest. Üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on Koja juhatuse liikmetel ja tema revisjonikomisjoni koosseisul.
4.3.4. Üldkoosoleku läbiviimise kuupäeva ja koha ning selle  päevakorra määrab Koja juhatus.
4.3.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus Koja liikmetele kirjalikult vähemalt seitse päeva ette.

4.4. Üldkoosoleku otsus.

4.4.1. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul osaleb (on seaduslikult esindatud) üle poole Koja liikmetest;
4.4.2. Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu koosolekul osalevate Koja liikmete lihthäälteenamusega. Erandiks on Koja põhikirja muutmise, tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise küsimused, kus lõpliku otsuse kuulutamiseks on vaja vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud Koja liikmete häältest.
4.4.3. Kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja p.4.4.1. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kui mitte varem kui üks nädal, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
4.4.4. Koja tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik kõigi Koja liikmete nõusolek.

4.5. Koja juhatus.

4.5.1. Juhatus on Koja igapäevase tegevuse ja tema huvide esindamise operatiiv-korraldusorgan.
4.5.2. Juhatuses on 3 (kolm) kuni 7 (seitse) liiget. Juhatus valitakse Üldkoosoleku poolt viieks aastaks Koja liikmete seaduslike esindajate hulgast.
4.5.3. Koja poolt allkirjastatavad dokumendid ja Koja poolt organiseeritavad üritused, mis ei ole seotud tavapäraste Koja toimingutega, vajavad eelnevalt Koja Juhatuse kinnitust.
4.5.4. Koja juhatus on pädev otsustama, kui koosolekul osaleb vähemalt ½ (pool) Juhatuse liikmetest.
4.5.5 Koja Juhatusel on õigus määrata Koja täisliikmetele ja assotsieerunud liikmetele diferentseeritud soodustused Koja poolt osutavatele teenustele.

4.6. Juhatuse esimees (kaasesimees).

4.6.1 Juhatus võib valida oma liikmete hulgast kaks Juhatuse kaasesimeest.
4.6.2. Koja juhatuse esimees (kaasesimees) valitakse lihthäälteenamusega kaheks aastaks.  Hääletamisest ei võta osa Juhatuse esimehe (kaasesimehe) kandidaadid.
4.6.3. Juhatuse esimees (kaasesimehed) teostab(-vad) Koja igapäevase tegevuse üldjuhtimist. Koja Juhatuse kaasesimeestel on võrdsed õigused.

4.7. Koja muud organid.

4.7.1. Koja juhatuse juurde võib moodustada konsultatiivnõukogu. Nõunikeks kutsutakse nõukogu koosseisu spetsialiste ja muid isikuid, kelle tegevus võib Koja eesmärkide realiseerimist soodustada. Nõukogu liikmed ei pea olema Koja liikmeteks. Nõukogu struktuuri, koosseisu ja töökorralduse määrab juhatus.
4.7.2. Koja tööaparaadiks on direktsioon eesotsaga peadirektoriga. Peadirektori määrab Koja juhatus, kellele ta allub. Koja peadirektor tagab juhatuse ja Koja liikmete üldkoosoleku otsuste täitmise.
4.7.3. Peadirektor:
4.7.3.1. teostab Koja igapäevase majandustegevuse operatiivse juhtimise;
4.7.3.2. käsutab Koja käibevahendeid talle antud volituste piires;
4.7.3.3. omab Koja finants-majandusliku tegevusega seonduva dokumentatsiooni allkirjastamise õigust;
4.7.3.4. koosseisunimestiku alusel võtab tööle Koja direktsiooni töötajaid ja vabastab neid töölt;
4.7.3.5. esitab Koja juhatusele aasta tööplaani, ürituste üksikkavad ja nende realiseerimise eelarveid;
4.7.3.6. esitab Koja juhatusele aruandeaasta majandustegevuse aruande ning selle audiitorikontrolli tulemused;
4.7.3.7. juhatuse nõudmisel – esitab direktsiooni tegevuse ja rahaliste vahendite kulutamise aruandeid, andmeid raamatupidamisearvestuse ning sõlmitud lepingute realiseerimise tulemuste kohta.
4.7.4. Peadirektorit ei saa valida juhatuse koosseissu, kuid ta võib osa võtta juhatuse koosolekutest  hääleõiguseta.

4.8. Koja kontrollorganid.

4.8.1 Koja finants-majandustegevuse kontrollimiseks valib Üldkoosolek viieks aastaks revidendi.
4.8.2. Revident ei või samal ajal kuuluda Koja juhatuse koosseisu ning pidada ametit Koja direktsioonis.
4.8.3. Revident esitab iga-aastaselt Koja üldkoosolekule aruande Koja majandustegevuse revideerimise tulemustest.

5. KOJA TEGEVUSE LÕPETAMINE JA REORGANISEERIMINE

5.1. Tegevuse lõpetamise ja likvideerimise alused.

Koja tegevuse lõpetamise ja tema, kui juriidilise isiku, likvideerimise alused on:

5.1.1. Koja liikmete üldkoosoleku otsus;
5.1.2. Koja vastu pankrotimenetluse algatamine;
5.1.3. Koja liikmete arvu vähenemine alla kahe;
5.1.4. Koja liikmete üldkoosoleku võimetus määrata juhatuse liikmed;
5.1.5. muud seaduses ettenähtud alused.

5.2. Tegevuse lõpetamine üldkoosoleku otsusega.

Koja tegevuse lõpetamise ja tema, kui juriidilise isiku, likvideerimise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud Koja liikmetest.

5.3. Likvideerimismenetlus.

Koja, kui juriidilise isiku, likvideerimine (likvideerimismenetlus) toimub seaduses sätestatud korras.

5.4. Vara jaotamine.

Võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamisest ja raha deponeerimisest allesjäänud vara jaotatakse võrdsetes osades nende isikute vahel, kes on Koja liikmeteks tema tegevuse lõpetamise ning, kui juriidilise isiku, likvideerimise hetkel.